English/Japanese

@

  Professor@ Yuichi Tsumaki


  D3   Sho Owada

  M2  Eiki Obara

     Hayato Shinohara

     Tomohiro Seno

     Kousuke Tsuchiya

     Shintaro Bushizawa

     Masaki Hiwatashi

  M1  Seiru Sato

     Takumi Toyoshima

     Daichi Furusawa

     Ryota Murakami

  B4  Khoshi Inaba

     Naoyuki Shibata

     Tomohiro Sato

     Rin Asato

     Ryota Yoshida

  B3  Takuya Kawakami

     Yuya Kudo

     Masaru Suzuki

     Kazunari Masumoto

     Hikaru Takahashi