English/Japanese

@

  Professor@ Yuichi Tsumaki


  M2  Takuya Kawakami

     Masaru Suzuki

     Kazunari Masumoto

     Paula Valle

  M1  Yuya Kudo

     Ryoko Ozaki

     Soichi Taniguchi

     Takuro Tsunoda

     Hiroto Nakagawa

  B4  Hikaru Takahashi

     Yusei Katagiri

     Hiroyuki Nishimori

     Ryoga Sato

     Kota Abe

     Takuro Sekura

     Yukinari Ito